Ökad kulturell jämlikhet

Motion 2018/19:2196 av Carina Ödebrink (S)

av Carina Ödebrink (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens bidrag till den regionala samverkansmodellen bör ses över och utvecklas, för ökad kulturell jämlikhet och likvärdighet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla människor i hela landet ska ha tillgång till kultur och kulturskapande. Kulturen har ytterst ett egenvärde men är också ett viktigt verktyg för att stärka, utveckla och förändra oss som individer såväl som samhället i stort

År 2011 inrättades den regionala kultursamverkansmodellen för att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer. Inom ramen för samverkansmodellen ska landsting/regioner tillsammans med kommuner och kulturliv sluta avtal om hur de statliga bidraget fördelas till de regionala kulturinstitutionerna. När det gäller statens bidrag till regional kulturverksamhet finns det stora skillnader i fördelningen mellan regionerna som bland annat beror på den verksamhetsstruktur som finns i regionerna och hur denna struktur historiskt vuxit fram. Jönköpings län tillhör ett av de län som får lägst bidrag från staten till regional kulturverksamhet. I Kulturrådets rapport som redovisar den regionala fördelningen för 2017 uppgår det statliga bidraget för regional kulturverksamhet i Jönköpings län till 10783 kronor per invånare. Endast Södermanland och Halland samt Stockholm erhåller lägre bidrag. Att Stockholm ligger lägst förklaras av att de inte ingår i kultursamverkansmodellen och att det finns många direkt statligt finansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner i Stockholmsregionen.

När det sedan gäller de regionala kostnaderna för kulturverksamheten visar stati­stiken från Kulturanalys att Region Jönköpings läns kostnader 2016 uppgick till 541 kronor per invånare i 2016 års priser. Det motsvarar det fjärde högsta bidraget i landet. Det är dessutom en ökning med cirka 62procent sedan 2007 (i 2016 års priser). Det ska jämföras med att landstingens/regionernas bidrag till den regionala kulturverksamheten ökat i genomsnitt med ca 16procent över perioden 20072016.

Det finns säkerligen delvis historiska förklaringar till den stora skillnaden i statens bidrag till regional kulturverksamhet men det kan inte tjäna som argument för att inte i framtiden försöka sträva efter att utjämna dessa skillnader, i synnerhet om det är så att regionerna växlat upp sina resurser.

Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken och en viktig roll för att minska skillnader i tillgång till ett varierat kulturutbud präglat av hög kvalitet och förnyelse i hela landet. I kultursamverkansmodellen vävs den statliga och lokala kulturpolitiken samman. Stödet för modellen är stark men behöver utvecklas

Staten bör därför se över bidragen till, och utveckla kultursamverkansmodellen så att de statliga medlen bidrar till ökad kulturell jämlikhet och likvärdighet utifrån sitt ansvar för de nationella kulturpolitiska målen och när det gäller alla människors tillgång till kultur och kulturskapande.

Carina Ödebrink (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)