Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är många. I rapporten Unga i Norden framgår att den självskattade psykiska ohälsan bland ungdomar i Norden ökar, framför allt i Sverige, Finland och Norge. Bland annat svarar ungdomarna att ensamhet, en vardag utan vänner, otrygga hemförhållanden och bristande förtroende för vuxen­världen är anledningarna till detta. Många unga upplever också stress, prestationsångest och en känsla av att inte passa in.

Det är viktigt att vi hittar olika insatser för att möta denna psykiska ohälsa. Att ha goda hemförhållanden är en viktig grund för att må bra och känna sig trygg. När föräldrar separerar kan det skapa konflikter som leder till att barns hälsa påverkas negativt. Norge har infört obligatorisk medling vid separation för vårdnadshavare med barn under 16 år och i Sverige finns försöksverksamheter enligt den norska modellen.

Syftet med den obligatoriska medlingen är att skapa samtal kring hur vårdnads­havare tillsammans kan hitta lösningar framåt för barnens bästa och få till stånd en samarbetsöverenskommelse om den gemensamma vårdnaden. Obligatorisk medling vid separation kan lägga grunden för att minska både konflikten mellan vårdnadshavare. Det leder i sin tur till att barnet och den övriga familjen mår bättre. Erfarenheterna är goda från grannlandet och från försöksverksamhet i Sverige.

I den svenska vårdnadsutredningen Se barnet! konstateras att det behövs en satsning på arbetet med att förebygga föräldrars konflikter. Fokus behöver flyttas från föräldrarnas konflikt till barnets rättigheter och behov. De föreslår där att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barnen först ska vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal. Vid det samtalet ska föräldrarna få information om vad en domstolsprocess innebär samt alternativa sätt att lösa konflikten och erbjudas stöd och hjälp.

Det är viktigt att förebygga konflikter och situationer som kan påverka unga människors psykiska ohälsa. (S)-gruppen i Nordiska rådet vill gärna lyfta fram ett gott exempel från Norge som handlar om att minska konflikter i samband med en separation när det finns barn med i bilden.

Eva Lindh (S)

Aylin Fazelian (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Andersson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Pyry Niemi (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)