Retuscherad reklam

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot eller märkning av retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reklam är en del av vår vardag. Lagen säger att det är förbjudet att ljuga i en reklam. Det gäller dock bara texten – inte bilden. Många bilder på modeller idag retuscheras och det skapar ofta orealistiska förväntningar på hur en kropp ska se ut. En retuscherad bild illustrerar inte verkligheten men det är idag tillåtet att visa upp den utan någon information om att den är manipulerad. Detta bidrar till en kroppshets och kroppsideal som är lika orealistiska som bilden på den retuscherade modellen. Den retuscherade reklamen skapar omöjliga skönhetsideal och denna källa till psykisk ohälsa bör inte oreglerat få fortsätta.

I flera städer och länder har den retuscherade reklamen begränsats. I Oslo är det sedan mars 2018 förbjudet att ha bilder på retuscherade modeller på kommunala reklamplatser. I Trondheim har ett liknande förbud funnits sedan 2016. I Frankrike ser man samma problematik men har bemött det genom att göra det obligatoriskt att förse reklambilder med varningstext om modellen är retuscherad. Att bryta mot reglerna medför höga bötesbelopp.              

En stor del av dagens marknadsföring genomförs inte med text utan med bilder som är såväl fasta som rörliga och inte sällan retuscherade. Sanningshalten i denna kommu­nikation bör vara tydlig i lag när det gäller såväl text som bilder. Det är dags för lagstift­ningen att komma ikapp och reglera och/eller tydliggöra sanningshalten i bilderna i den reklam som allt från barn till pensionärer lever med varje dag. Riksdagen bör bifalla denna motion så att en utredning kan se över möjligheter till begränsningar för retusch­erad reklam.

Anna Wallentheim (S)

Elin Gustafsson (S)

Emilia Töyrä (S)

Laila Naraghi (S)

Linus Sköld (S)

Patrik Lundqvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sultan Kayhan (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)