Svenskt lantbruk är samhällsviktig verksamhet

Motion 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra beteckningen för lantbruket från miljöfarlig verksamhet till samhällsviktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När man läser om svenskt jordbruk i miljöbalken så beskrivs verksamheten som skadlig för miljön. Något som är värt att ha i åtanke är att både det ekologiska och konven­tionella jordbruket i Sverige har mindre miljöpåverkan i jämförelse med andra länder. Sverige har högt ställda krav på allt ifrån djurhållning till utsläpp. Kraven ska fortsatt vara höga. Polluter Pays Principle är en mycket rimlig princip för ansvarsutkrävande av den som orsakar miljön skada. Det ska vara en självklarhet att den som förstör miljön ska städa upp efter sig. De kunder som nyttjar en produkt som är miljöfarlig bör också kunna ta del av kostnaden för skadorna som uppstår i miljön, något som är känt som User Pays Principle och motiverar skatt på exempelvis miljöfarliga drivmedel som styrmedel mot mer miljövänliga alternativ.

Vårt jordbruk skapar stora värden och ser till att landet går runt och är ur miljö-synpunkt bland de bästa i världen. Att kalla verksamheten för miljöfarlig ger inte en rättvis helhetsbild. Med anledning av ovanstående bör svenskt jordbruk betecknas som samhällsviktig verksamhet.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)