Gemensam nordisk linje i energipolitiken för ett starkt Sverige

Motion 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en gemensam nordisk linje gällande energiproduktion och reglering av energimarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen behöver energi för att säkra goda levnadsvillkor, jobb och tillväxt. Samtidigt står vi inför en energiomställning som är absolut nödvändig för att rädda klimatet. Sverige, Europa och världen behöver en elproduktion och energianvändning som inte påverkar klimatet negativt.

Globalt är förutsättningarna för att klara energiomställningen mycket olika. Sverige, tillsammans med våra nordiska grannar har vi mycket goda förutsättningar för att både klara energiomställningen och samtidigt uppnå fortsatt tillväxt.

Vattenkraft och biologiska råvaror från lantbruk och skog förser i dag både el­produktion och transportsektorn med förnybar energi. Tillsammans med kärnkraften har vi i de Nordiska länderna nära noll-utsläpp i vår elproduktion och vi arbetar målinriktat mot en omställning av industri- och fordonssektor.

För att klara den fortsatta energiomställningen förutsätter det att vi i Norden får utnyttja våra energiresurser optimalt. Vi ser i dag att EU inte alltid delar vår svenska och nordiska uppfattning om hur vi ska utnyttja våra resurser för att nå klimat- och miljö­målen och samtidigt bibehålla välstånd och tillväxt.

Det finns i dag inom EU ett antal olika modeller för subventioner och incitament för att öka den klimatsmarta elproduktionen. Olika ekonomiska förutsättningar gör att investeringar inte alltid hamnar där de gör mest nytta, utan där avkastningen för investe­rarna är som bäst. Detta är något EU har haft synpunkter på och diskussionerna om behovet av ett nytt europeisk energipaket är ständigt återkommande.

Inför detta bör och får inte Sverige stå ensam i förhandlingarna med EU. Vi har sett från nyligen avslutade förhandlingar kring skogsnäring och skogspolitik, att EU och Sverige representerar mycket olika åsikter om hur resurserna bäst utnyttjas.

Vi har också från skogsförhandlingarna sett vilken styrka de nordiska länderna har när vi gör gemensam sak. Norden och Baltikum är i dag EUs tillväxtkorridor, genom ett systematiskt och formaliserat samarbete kring avgörande EU-frågor, som energi­politiken, kommer vi även förbli framgångsrika. Det är till gagn för Sverige, oss som bor här och ett starkt Europa.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)