Riksdagens hedersmedalj för berömvärd insats

Motion 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av en riksdagens hedersmedalj för internationell insats att tilldelas den som vid en internationell insats med fara för eget liv gjort en särskilt berömlig gärning, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av en riksdagens hedersmedalj för civil insats att tilldelas den som vid en civil insats med fara för eget liv gjort en särskilt berömlig gärning, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagen beslutar på förslag av regeringen om varje internationell insats med svensk militär personal. Eftersom internationella insatser är ett säkerhetspolitiskt verktyg för statsmaktens hävdande av svenska intressen, beslutade i demokratisk ordning, vore det lämpligt att Sverige officiellt kunde visa sin erkänsla för särskilt berömliga gärningar som gjorts med fara för eget liv.

För att belöna särskilt berömliga gärningar i samband med internationella insatser har Försvarsmakten som myndighet inrättat en egen belöningsmedalj för interna­tionella insatser. Denna medalj är formellt sett inte vare sig officiell eller ens halv­officiell. Det är i stället den militära myndighetschefens sätt att belöna en militär insats bortom vad tjänsten kräver. I svenska internationella insatser deltar numera ofta också civila från andra myndigheter och organisationer sida vid sida med sina militära kolleger. Deras skilda kompetenser kompletterar varandra och är närmast en förut­sättning för att insatsen ska lyckas. Försvarsmaktens belöningsmedalj kan ges till personal från andra myndigheter och organisationer, men detta är sällsynt.

En hedersmedalj för internationell insats, beslutad av riksdagen, har motsvarigheter i flera andra länder. Amerikanska Congressional Medal of Honor är det kanske mest välbekanta exemplet. Nominering av en civil eller militär person som kandidat till en sådan officiell medalj bör kunna ske av ordinarie riksdagsledamot och beslut om dess utdelning beredas av konstitutionsutskottet. Under högtidliga former utdelas den sedan av talmannen.

Medaljen borde även kunna tilldelas civil personal, exempelvis polismän. Medaljen skulle också kunna tilldelas personer som genomfört en eller fler exceptionella insatser, men som vid tidpunkten tjänstgjorde under annat huvudmannaskap. Personerna kan t.ex. som tjänstlediga ha arbetat för en internationell organisation eller ett annat land. Under sommaren har tusentals personer – i och utom tjänsten – deltagit i skogsbrands­bekämpning i Sverige. Många av dem har under lång tid försakat nära och kära och utsatt sig för både slitage och risker. De flesta är svenska medborgare, men även personer från en lång rad av länder har skyndat till Sveriges hjälp. Riksdagen bör därför också instifta en hedersmedalj för berömvärda civila insatser.

Allan Widman (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)