Avreglera spelmarknaden och sälj Svenska Spel

Motion 2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avreglera spelmarknaden och sälja Svenska Spel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten är genom sitt ägande av Svenska Spel den dominerande aktören i spel­branschen i Sverige. Svenska Spels monopol har historiskt försökts motiverats med att man fyller en viktig samhällsfunktion då man har som uppdrag att begränsa spelande och motverka spelmissbruk. Den svenska spelmarknaden har dock äntligen nu avreglerats, och professionella aktörer kan etablera sig på marknaden i Sverige. Det är en välkommen förändring, som häver ett omotiverat och i realiteten illa fungerande monopol. Ett licenssystem med tydliga krav på aktörernas professionella agerande är mer ändamålsenligt för Sverige i framtiden. Som en följd av detta blir dock Svenska Spels funktion som statligt bolag inte längre motiverad. Staten bör granska aktörerna på marknaden, inte vara en av dem. Därför bör den del av Svenska Spel som agerar på den konkurrensutsatta marknaden säljas, och fördelaktigen bör den säljas i delar, för att undvika att ge det en för marknadsdominerande ställning.

Med anledning av ovan anser jag att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att sälja den del av Svenska Spel som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

Erik Bengtzboe (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)