Gör det återigen möjligt att köpa paracetamol i dagligvaruhandeln

Motion 2018/19:2008 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna gällande försäljning av paracetamol i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När apoteksmonopolet upphörde 2009 tilläts försäljning av paracetamol även utanför apoteken. Men 2015, sex år senare, förbjöds försäljning av preparat som innehåller paracetamol, exempelvis Alvedon, i dagligvaruhandeln. Orsaken till detta förbud är att man misstänkte att tillgängligheten till preparat som innehåller paracetamol ledde till en ökad mängd paracetamolförgiftningar. Men detta tillbakavisades dock av Giftcentralen 2016 som konstaterade att det inte fanns något samband och att det nya förbudet inte hade någon åverkan på antalet förgiftningar. Förbudet har alltså saknat effekt och har enbart lett till att det blivit svårare för vanliga medborgare att köpa paracetamol.

Regeringen bör därför åter möjliggöra försäljning av paracetamol i dagligvaru­handeln.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)