Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:1979 av Leif Nysmed (S)

av Leif Nysmed (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elektronisk överföring och samkörning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från och med den 1 januari 2016 är byggbranschen skyldig att föra personalliggare. Byggherren ska bland annat anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen. Skatteverket kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera personalliggaren. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift. I dag registreras den som är anställd av ett bemanningsföretag som arbetstagare hos den arbetsgivare som hyr in arbetstagaren. Det innebär att det inte är möjligt att se om det förekommer inhyrning av arbetstagare på arbetsplatsen eller vem som är arbetsgivare för de inhyrda arbetstagarna. Detta utgör ett problem, inte minst ur skatterättslig synpunkt eftersom skatter och avgifter ska betalas av den som faktiskt är arbetsgivare, dvs inte av det företag som hyr in arbetskraften. Det är dessutom helt olika skatt- och avgiftsregler som gäller för exempelvis utländska bemanningsföretag som för utländska entreprenadföretag i byggbranschen.

Från 2019 kommer samtliga arbetsgivare i Sverige att få redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå. Detta är mycket välkommet och vi hoppas att det kommer att minska skattefusket och svartjobben i byggbranschen. För att veta om det förekommer skattefusk och svartjobb så måste dock Skatteverket kunna kontrollera hur det faktiskt ser ut på en arbetsplats. Som förslaget ser ut nu saknas en elektronisk överföring av uppgifterna från personalliggaren in till Skatteverket. Istället krävs att Skatteverket besöker arbetsplatsen för att kontrollera detta, vilket gör att reglerna riskerar att bli ett slag i luften.

Det ska framgå av personalliggaren att det är fråga om inhyrd personal och vem som är deras arbetsgivare. Regeringen borde också införa regler om att uppgifterna kan föras över till Skatteverket elektroniskt och att Skatteverket ska få rätt att samköra information i företagens personalliggare mot företagens redovisning av arbetsgivaravgifter.

Leif Nysmed (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)