Statistik över brottslighet

Motion 2018/19:1844 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Brå i uppdrag att göra en ny undersökning gällande brottslighet bland personer födda i Sverige respektive utlandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har det diskuterats väldigt mycket om utrikesföddas brottslighet, om det stämmer att de är överrepresenterade i brottsstatistiken eller inte. Brottsförebyggande rådet har gjort undersökningar gällande detta, och den senaste rapporten redovisades 2005. Så här skriver Brå i rapporten:

En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av en ny undersökning om brott bland svenskar och invandrare och menar att den är till mer skada än nytta. Det finns en risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor får man inte nonchalera. Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en bild som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottslig­heten visar sig vara påfallande hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.

Syftet med Brås projekt om brott bland svenskar och invandrare är att med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur svensk och utländsk bakgrund tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet.

Brå konstaterar alltså i sin rapport att avsaknaden av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs och att problem inte försvinner om man inte belyser dem och talar öppet om dem. Jag delar denna åsikt. I dagens samhällsdebatt förekommer ofta breda generaliseringar, inte sällan riktat brett mot hela gruppen invandrare – trots att denna grupp är oerhört heterogen.

Därför anser jag att Brå ska få ett nytt uppdrag att göra en ny undersökning gällande brottslighet bland personer födda i Sverige respektive utlandet.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)