Offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av offentlighets- och sekretesslagen bör göras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden. En uppgift om den enskilde kan enbart röjas, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Bestämmelserna är till för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del av personliga förhållan­den och uppgifter. Det är viktigt.

Å andra sidan finns det ett behov av nära samverkan mellan olika instanser för människor med stora och sammansatta behov. För att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna ge en god vård av hög kvalitet kan instanserna ha behov av att kunna lämna ut uppgifter om dessa personer. Därför kan offentlighets- och sekretess­lagen i vissa situationer försvåra för ett samarbete i vården och omsorgen om en individ. När det gäller utsatta barn kan ibland omsorgen för barnets bästa förhindras på grund av att hänsyn tagits till att närstående kan lida men. Och begreppet men har som flera instanser visat på en mycket vidsträckt innebörd.

Sekretess bör vara en självklarhet för alla som arbetar med känsliga uppgifter som rör människors personliga förhållanden. Men sekretess kan inte få stå i vägen för barns och utsatta personers väl, som det i vissa fall gör.

Med anledning av den översyn av socialtjänstlagen som just nu görs samt det stundande införandet av barnkonventionen bör en översyn av offentlighets- och sekretesslagen göras.


Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)