Avställda bilar

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara tryggt. Då är det viktigt att samhället alla gånger ser till att minska möjligheten att begå brott. Det handlar om förebyggande arbete på olika nivåer, både när det kommer till den sociala och den materiella sidan. Alla människor ska ges förutsätt­ningar att leva ett laglydigt liv genom exempelvis bra skolgång och bra utbud av fritids­sysselsättningar. Samtidigt behövs det lagar som förhindrar brott. Exempelvis mot vapeninnehav och användning av vapen.

Ett problem som blivit vanligt är hur avställda fordon används i kriminell verksamhet. Bilar som har körförbud och har bötfällts otaliga gånger. Som regel gäller att ett avställt fordon inte får brukas (17§ lagen om vägtrafikregister). Att medvetet låna ut sådant fordon utgör brott enligt både fordonsförordningen och lagen om vägtrafikregister. Problemet är att fordonen på pappret ägs av så kallade målvakter som ofta har stora skuldberg och domar. De i sin tur lånar ut bilarna till kriminella. På så sätt kommer polisen inte åt de riktiga bovarna utan det blir målvakten som återigen samlar in ytterligare en bot.

Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att komma åt brottslingar som använder sig av avställda fordon i sin kriminella verksamhet. Regeringen bör därför överväga att se över möjligheter till fler verktyg för polisen att hantera ovanstående problem.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)