Byggnation av djurstallar

Motion 2018/19:1702 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fastställa en maxgräns för handläggnings- och tillståndsprövningstiden för nya djurstallar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges djur- och livsmedelsproduktion måste öka. Vi har världens bästa och mest miljövänliga djurproduktion med liten miljöpåverkan och en mycket liten antibiotika­användning och har därför stora möjligheter att öka produktionen på ett hållbart sätt. Men om Sverige ska kunna öka djurproduktionen och skapa fler jobb och tillväxt kan vi inte ha kvar dåtidens byråkrati som bromsar och hindrar denna utveckling.

Att bygga nya moderna djurstallar som redan är prövade och godkända för sin djurproduktion ska inte behöva ta så lång tid som det gör idag. Dessa beslut och tillstånd borde vara klara och på plats efter max 6 månader. Idag kan det ta flera år innan alla prövningar är klara och beslut om ett nytt djurstall är helt klart. Detta är helt oacceptabelt och gör att vi missar både produktion, jobb och tillväxt. Det minskar också viljan att bygga nytt.

Dessutom måste reglerna för djurstallar och kraven på dem vara likvärdiga över hela landet. Idag kan en länsstyrelse kräva en viss specifik utrustning i stallet medan en annan länsstyrelse inte ställer det kravet. Självklart måste kraven vara lika och synkroni­serade, då vi har en gemensam lagstiftning i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)