Återinförande av revisionsplikten

Motion 2018/19:1695 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av revisionsplikten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 i syfte att minska företagens administrativa kostnader och ge de mindre företagen större möjlighet att köpa de revisions- och redovisningstjänster de behövde.

Avskaffandet medförde många positiva effekter: minskade kostnader för de mindre aktiebolagen och att antalet aktiebolag ökade i stor omfattning. Av alla nystartade aktiebolag väljer idag ca 8085% av företagen bort revision.

Som ett mindre aktiebolag anses ett bolag som har

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • max 3 anställda.

Avskaffandet av revisionsplikten medförde dock också oönskade följder. Antalet aktiebolag som avsagt sig revisor för att de inte behöver längre är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. Tidigare har just revisionsplikten varit en stor hjälp för Ekobrottsmyndigheten (EBM) som fick in flertalet ärenden från revisorer som hittat oegentligheter i sina granskningar av företag. Sedan revisions­plikten avskaffades har EBM fått in ca 300 anmälningar färre varje år rörande ekonomisk brottslighet i mindre företag. Även Skatteverket har fått in färre s.k. orena revisionsberättelser från revisorer, vilket försvårar verkets möjlighet att få tidiga indikationer på missförhållanden i olika bolag.

Riksrevisor Helena Lindberg sammanfattade: Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjlighet att upptäcka sådan ekonomisk kriminalitet.

Riksrevisorns uttalande kommer från den granskning som Riksrevisionen redovisade i slutet av 2017 vari kritik riktades mot att avskaffandet visserligen lett till att fler bolag startat och minskat regelkrångel för mindre aktiebolag, men samtidigt ökat risken för skattefusk och försvårat upptäckt av densamma.

Riksrevisionen konstaterar vidare att regeringen inte följt upp reformens effekter, vilket aviserades vid avskaffandet. Riksrevisionen rekommenderade att revisionsplikten för mindre företag ska återinföras.

Jag anser att ett återinförande av revisionsplikten bör övervägas.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)