Uppmaningen att tillåta gårdsförsäljning av alkoholprodukter

Motion 2018/19:1661 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkännagivandet rörande gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker snarast bör behandlas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under alltför många år har frågan om huruvida gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas i Sverige diskuterats och utretts. Det var därför glädjande att en riksdagsmajoritet i maj 2018 äntligen beslutade att detta ska tillåtas. Nu är det dock många småföretagare som otåligt väntar på att beslutet ska förverkligas och att gårdsförsäljning slutgiltigt ska tillåtas.

I våra grannländer Norge och Finland har det på senare år fattats beslut om gårdsförsäljning. Till exempel har Finland utökat sin gårdsförsäljning från årsskiftet 2017/2018 genom att också medge mikrobryggerier tillstånd att sälja sina produkter direkt till konsument. Det är intressant eftersom det också i Finland har funnits en diskussion om hur EU-kommissionen ställer sig till att landet samtidigt vill behålla sitt statliga alkoholmonopol. Men så vitt känt har kommissionen inte haft några invändningar mot beslutet. Det beror förmodligen på att det rör sig om så små volymer. I Sverige är förhållandena desamma. Enligt uppgift motsvarar Systembolagets försäljning av lokalt producerad öl 0,9 procent av den totala ölförsäljningen medan motsvarande försäljningsandel för lokalt producerat vin är 0,2 procent.

Det är viktigt att regeringen nu snarast efterlever tillkännagivandet om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och att detta framdeles behandlas som den näringspolitiska fråga det egentligen är. Den svenska besöksnäringen och turismen ökar stadigt och möjligheten för kunder att inhandla och provsmaka lokalt producerade alkoholdrycker kan vara ytterligare en ingrediens för att främja landsbygdsturismen och därmed företagandet på landsbygden. Dessutom är det en självklarhet att svenska företagare inom alla näringar ska kunna verka på samma villkor som sina europeiska kollegor.

Med hänvisning till ovanstående bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett lagförslag som möjliggör att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts i Sverige. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)