Styrning bortom new public management

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för nya modeller för styrning av det offentliga så att vi kan lägga new public management bakom oss och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

New public management (NPM) har lett till orimliga arbetsmiljöförutsättningar i det offentliga genom utökad administration, otydliga uppdrag och oro för reprimander i samband med externa kontroller. Detta bidrar till att det offentligas professioner är mer sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. Det har också fått till följd att omsättningstakten är på tok för hög i många yrkesgrupper inom det offentliga. De tydligaste exemplen är såväl skolledare som lärare men även handläggare hos de statliga myndigheterna och enhetschefer inom kommunernas socialtjänster. Det är djupt problematiskt när vi samtidigt ser att kompetensförsörjningsproblemen är på stormande frammarsch i snart sagt i varje del av offentlig sektor.

En del i NPM är principen om mål och resultatstyrning och extern kontroll. Låt oss ta Skolinspektionen som exempel. Skolinspektionen inrättades med syftet att öka rättssäkerheten och garantera kvaliteten i landets skolor. Men tillsynen, som fortfarande har ett utpräglat fokus på brister, riskerar att bryta ned snarare än att bygga upp landets skolor. Det finns en inte obetydlig risk att tillsyn som fokuserar på brister bryter ned förtroendet för och självförtroendet hos skolans professioner.

Men det finns också andra mekanismer som riskerar att leda snett i mål och resultat­styrningsparadigmet. Som exempel kan nämnas tidigare betyg i skolan och skol­rankingar, riktade statsbidrag, insamling av besöksstatistik hos landets museer eller den för några år sen så omskrivna pinnjakten hos polisen. 

Under 2014–2018 verkade regeringen för en styrning bortom new public manage­ment. Det är viktigt för de offentliga verksamheternas kvalitet, resurseffektivitet och arbetsmiljö och professionernas autonomi att det arbetet får fortsätta.

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)