Borttagande av det skatterättsliga företrädaransvaret

Motion 2018/19:1605 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I lagstiftningen om aktiebolag finns en viktig bärande princip som innebär att ägare och medarbetare inte är personligt ansvariga för bolagets skulder. Detta gäller dock inte skatten. När ett företag saknar medel att betala skatten i rätt tid på grund av likviditets­problem, så måste bolagets företrädare i princip omgående vidta åtgärder som att avveckla företaget. Företagande är viktigt för Sveriges välstånd och för vår svenska välfärdsmodell. De som väljer att starta företag tar oftast risker i sin verksamhet och det händer ibland att de misslyckas. Det är väldigt viktigt att konsekvenserna av ett misslyckande inte får vara alltför omfattande. Det finns stora risker att den svenska lagstiftningens konsekvenser för ett affärsmässigt felbeslut hämmar svenskt företagande i stort. I företagsformen aktiebolag finns det en princip om begränsat ansvar, som innebär att ägarna till bolagen inte är personligt ansvariga för skulderna. Denna princip är väldigt viktig och möjliggör ett rimligt risktagande för den som startar ett företag och det leder även till en effektiv kapitalbindning. Som ägare ska du kunna satsa pengar i bolaget utan att behöva vara orolig för att företagets skulder senare kan belasta dig privat. Man måste som företagare kunna veta vad man riskerar. I bolagsrätten finns ett antal undantag från principen om personligt ansvar för bolagets skulder, när det kommer till situationer som kan anses som allvarligt klandervärda. Dessa undantag är i mångt och mycket väl avvägda och balanserar olika intressen på ett bra sätt. När det kommer till personligt ansvar kopplat till bolagets skatteskulder så är dock lagstiftningen problematisk. I dessa fall så är ansvaret för skatteskulder betydligt strängare än för andra skulder. Om man som bolag har likviditetsproblem och inte har tillräckligt med medel att betala skatten i rätt tid så måste bolagets företrädare omedelbart vidta åtgärder som att avveckla bolaget. Om man inte gör detta senast på förfallodagen för skatterna så anses bolagsföreträdaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sätt som innebär att personligt ansvar blir följden. Det är stor risk att bolagsföreträdaren i detta fall själv måste betala bolagets skatteskuld. Detta ansvar är orimligt hårt och riskerar att vara företagshämmande. Vidare så kan man nog med fog hävda att företrädaransvaret för skatteskulder strider mot viktiga associationsrättsliga principer.

Mot bakgrund av detta bör det skatterättsliga företrädaransvaret övervägas att tas bort och detta bör ges regeringen tillkänna.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)