Återaktivering av Svärdsorden

Motion 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återaktivera Svärdsorden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska ordensväsendet reformerades år 1975. Då avskaffades i princip möjligheten att ge ordensutmärkelser till svenska medborgare, samtidigt som två av ordnarna, Vasaorden och Svärdsorden, förklarades vilande. Det finns fyra svenska riddarordnar, nämligen Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna. Svärdsorden som inte utdelas längre var avsedd som en belöning för gagnande och långvarig verksamhet inom krigsmakten. Den utdelades ursprungligen som belöning åt svenska officerare för tapperhet i fält och till sjöss, senare även som belöning för långvarig betydelsefull verksamhet inom Försvarsmakten. Nordstjärneorden tilldelas numera endast med­lemmar av det svenska kungahuset samt utländska medborgare eller statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen. Det framstår som märkligt att vissa av Sveriges officiella utmärkelser kan ges till utlänningar men inte till våra egna svenska medborgare. Vid en internationell fredsbevarande insats så kan det få följden att en utländsk soldat, som vid en heroisk insats räddar livet på en svensk soldat, kan få en svensk orden, men en svensk soldat som räddat livet på en kamrat enbart kan få en medalj av Försvarsmakten. Det finns inte någon annan stat som på det sättet särbehand­lar sina egna medborgare och detta innebär att vi måste se över vårt offentliga belöningssystem. I takt med att graden av internationell samverkan för Sverige ökar, så krävs att vi också kan belöna goda insatser på det militära området.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)