Kommunalt ansvar för suicidprevention

Motion 2018/19:1564 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunalt ansvar för suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen antog 2008 en nollvision för självmord. Länge minskade också antalet självmord i vårt land men sedan 2011 så har antalet åter börjat öka. Det är också ungas självmord som ökar mest. Bland män under 44 år är självmord idag den vanligaste dödsorsaken.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk hälsa tillhör de instanser som har pekat på att det behövs ett mer systematiskt arbete för att förebygga självmord. Även om riksdagen har antagit nationella riktlinjer för hur olika myndigheter ska agera så behöver mer göras, och då främst på det lokala planet.

Det är kommuner och landsting som har det huvudsakliga ansvaret för folkhälsoarbete och då särskilt vad gäller ungdomar. Det finns kommuner som har bra handlingsplaner för att förebygga självmord men det ser väldigt olika ut och det finns från statens sida inga direktiv som uppmanar till att prioritera arbetet med suicidprevention. För att få fler kommuner att ta detta ansvar borde regeringen överväga att införa riktlinjer för ett tydligare kommunalt ansvar för suicidprevention.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)