Införliva HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet även för pojkar

Motion 2018/19:1493 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att även pojkar ska omfattas av vaccination mot HPV inom det nationella vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mer än 700000 människor om året i världen avlider i förtid som en effekt av huvud- och halscancer (HH-cancer). Det är ett samlingsbegrepp för cancer som utvecklas i läpp, tunga, munbotten, tandkött, halsmandlar, näsa-bihålor, struphuvud och ingången till matstrupen. I Sverige hamnar cancerformen strax under listan på de tio vanligaste cancerformerna i landet, men utvecklingen pekar på en drastisk ökning av insjuknade.

Några decennier tillbaka bestod majoriteten av insjuknade i HH-cancer i Sverige av rökare, men i takt med att andelen dagligrökare har sjunkit har istället antalet patienter med cancer i halsmandlar och svalg kraftigt ökat. Ökningstakten pekar på en fördubbling vart 14:e år och patienterna som drabbas är oftast i yngre medelåldern och icke-rökare.

Cancer i halsmandlar och svalg är i stor grad kopplat till infektion av humant papillomvirus, HPV, vilket är samma virus som orsakar livmoderhalscancer. I Sverige diagnostiseras årligen cirka 450 nya fall av livmoderhalscancer och varje år dör omkring 150 kvinnor av sjukdomen. Förutom kondylom och livmoderhalscancer orsakar HPV också vulva- och vaginalcancer, peniscancer, analcancer samt tonsill- och tungbas­cancer. År 2006 avled närmare 400 personer, varav omkring en fjärdedel var män.

Sedan år 2007 erbjuder samhället flickor profylaktisk vaccination mot HPV i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för att förebygga utveckling av cancer. Däremot inte pojkar, vilket är fallet både i Kanada och i Australien.

Tidigare invändningar mot att pojkar skulle inkluderas i vaccinationsprogrammet var att det inte fanns tillräckliga kliniska studier av säkerhet och effekt på män samt att vaccination av pojkar inte skulle vara kostnadseffektivt. Dock tog inte dessa kostnads­effektivitetsstudier upp kostnader och effekter för samtliga HPV-relaterade sjukdomar hos bägge könen.

Idag är dock både effekten och säkerheten av att vaccinera pojkar mot HPV väl dokumenterade i kliniska studier. Kostnaden för vaccinationerna har dessutom sedan introduktionen minskat med en femtedel. HPV-vaccination är godkänt för vaccination av pojkar såväl i Europa (EMA) som i USA (FDA). I USA och Australien introduce­rades HPV-vaccination för pojkar för flera år sedan och i september i år meddelade den danska regeringen att man inför HPV-vaccinering även för pojkar från 12 års ålder. Detta bör också göras i Sverige.

Folkhälsomyndigheten vill att Sverige inför HPV-vaccination för pojkar och bedömer att det uppfyller smittskyddslagens kriterier och bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. De tog fram ett förslag till beslut 2017 som har överlämnats till regeringen. En övervägande majoritet av remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget.

Vi måste ta ökningen av HPV-relaterade cancerformer på allvar. Regeringen bör därför fatta beslut om att införa könsneutral HPV-vaccination i grundskolan.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)