Måltider med kvalitet, valfrihet och närproducerade produkter i äldreomsorgen

Motion 2018/19:1489 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till bättre måltider för äldre och mer närproducerade livsmedel i den offentliga maten genom ett måltidslyft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är särskilt viktigt med bra och näringsrika måltider på äldre dagar. Detta för att bland annat förebygga ohälsa, undernäring, sjukdomar, fallskador och ett ökat behov av vård. Bra måltider är dessutom av stor vikt för livskvalitet och självbestämmande på äldre dagar. Att satsa på bra måltider för äldre är därmed även positivt ur ett samhälls­ekonomiskt perspektiv.

Ändå hör vi på flera håll talas om kalla och tråkiga matlådor inom hemtjänsten, äldre som tvingas äta ensamma, att äldre inte har möjlighet att välja mellan olika rätter eller om i det närmaste oaptitlig mat som serveras på särskilda boenden. Samtidigt ska det understrykas att det finns kommuner runt om i landet som arbetar aktivt i frågan, har dietister och en välgenomtänkt strategi för bättre äldremåltider.

Vi behöver ta äldremåltider på större allvar. Livsmedelsverket rekommenderar bland annat att måltiderna inom äldreomsorgen lägger fokus på äldres individuella behov och önskemål, inflytande, trivsam miljö, måltidssällskap, matkvalitet och mellanmål. För att detta ska kunna uppnås är det avgörande att fler kommuner satsar på att ge äldre möj­ligheten inte bara till bättre måltider och livskvalitet utan också till mer inflytande över sina måltider. Det kan handla om att anställa dietister, ta in fler leverantörer av maten inom hemtjänsten och att arbeta strategiskt för att förebygga ohälsa och undernäring. Det kan därför i sammanhanget behövas ekonomiska morötter för att kommuner ska börja satsa på bättre äldremåltider.

Ett viktigt steg för att maten i det offentliga ska förbättras är att offentliga upphand­lingar lägger större vikt vid kvalitet. Ändå är ungefär hälften av maten som serveras i det offentliga importerad. Ofta tas vid upphandlingar större hänsyn till pris än kvalitet, djurskydd och miljö. Det är inte rimligt att det offentliga ställer stränga krav på landets livsmedelsproducenter att nå upp till och det offentligas egna upphandlingar sedan inte lever upp till samma kravnivå. Maten som serveras i det offentliga bör i större utsträckning sträva efter att vara närproducerad. Det ger möjligheter inte bara till bättre kvalitet på maten i det offentliga utan också till företagande och jobb runt om i landet.

De kommuner som arbetar aktivt med en kombination av bättre äldremåltider och mer närproducerade livsmedel i den offentliga maten bör kunna premieras ekonomiskt genom ett måltidslyft i form av ett statligt stimulansbidrag för att utveckla måltids­kvaliteten.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)