Samordnad digitalisering för välfärd och samhälle

Motion 2018/19:1295 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att med ett samordnat 5G-nät stärka välfärdstjänster i hela landet och även öppna för nordiskt samarbete på området och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digital teknik med mobil uppkoppling möjliggör en bättre samordning av olika myndigheters uppstart av exempelvis 5G. Med samordnande insatser för ett gemensamt nät i Sverige och Norden finns möjligheter att lyfta fram den potential som finns med digitala tjänster inom vård- och välfärdssektorn.

Målet är därigenom att snabba på digitaliseringen i prioriterade samhällssektorer.

5G är en plattform för digitalisering av alla verksamheter i samhället: smart produktion, fordon, vård, städer etc. Det som är att föredra är att Sverige använder en och samma plattform för olika tillämpningar i samhället. Myndigheter och verksamheter med olika rådighet kan då använda samma plattform, vilket blir en fördel för den enskilda medborgaren och samhället i stort.

Vid ett seminarium i riksdagen där företrädare för forskning, samhälle och näringsliv deltog belystes under hösten den nytta som 5G-plattformen ger samhället. Här lyftes fram den nytta och även kostnadsbesparing som exempelvis smart uppkopplad vård, uppkopplade städer eller uppkopplad trafik kommer att ge.

Tanken med ett gemensamt nät är enkel. Om samhället behöver ett nät för vård och omsorg i glesbygd kan ju samma nät användas för trafiksäkerhet också. Det kräver


emellertid att berörda myndigheter samverkar och att en fortsatt samverkan sker mellan samhälle, näringsliv och akademi.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)