Arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer

Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)

av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nästan 85 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år är i arbetsför ålder. Bland gruppen personer med funktionsvariationer tillhör 68 procent den kategorin. Många personer med en funktionsvariation upplever det svårt att komma in på arbetsmarknaden och få en anställning.

Visserligen finns det olika insatser att tillgå för att ge stöd och hjälp åt både arbets­givare och arbetstagare för att få ut personen i arbete men det upplevs ändå svårt, inte minst inom den offentliga sektorn. Med tillgång till rätt hjälpmedel och anpass­ningar kan många med funktionsnedsättning utföra sitt arbete väl. Arbetsförmågebedöm­ningarna måste göras med hänsyn till hur hjälpmedel kan kompensera på olika sätt.

Det är viktigt att uppmärksamma insatser som redan görs och att arbetsgivare utbyter erfarenheter med varandra av arbete för denna målgrupp. Regeringens fortsatta satsning på praktikplatser vid myndigheter för arbetssökande med funktionsvariationer är ett viktigt steg. Men vi måste också se till att dessa människor får trygga och varaktiga anställningar.

Statliga myndigheter bör ta ännu större ansvar, och idag när våra statliga myndig­heter finns på fler orter i landet är det än viktigare. Vi måste se och ta tillvara alla medborgares kraft och resurser.

Riksdagen bör försäkra sig om att statliga myndigheter tar en mera aktiv roll för att erbjuda sysselsättning för personer med funktionsvariationer samt för att skapa fler möjligheter för karriärsutveckling. Det är lika viktigt att kommuner och landsting tar sitt ansvar. Goda förebilder är viktiga för alla med eller utan funktionsvariationer.

Malin Larsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)