Stärk sfi-lärarna i deras yrkesroll

Motion 2018/19:1054 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka sfi-lärarna i deras yrkesroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att integrationen ska bli en framgång för Sverige är utbildning och stöd i språkundervisning en avgörande faktor. Sfi ska ge en kvalificerad språkutveckling för de studerande. Det senaste decenniet har antalet elever inom sfi mer än fördubblats och i dag råder det stor brist på behöriga sfi-lärare. I det läget är det angeläget att lärarnas kompetens lyfts fram som viktig att satsa vidare på.

För att minska lärarbristen inom sfi bör sfi-lärare omfattas av samma satsningar på kompetensutveckling och löneutveckling som övriga lärargrupper. Fler lärare bör också få kompetensutveckling i svenska som andraspråk.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)