Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen

Motion 2018/19:1015 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning och utvärdering avseende tillämpningen av reglerna om kassaregister i skatteförfarandelagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste sedan den 1januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Lagstiftningen som infördes 2010 har utvecklats dels via ändringar i lagstiftningen, bland annat för att inkludera torg- och marknadsförsäljning, dels via tolkning och praxis. Det har visat sig att det bland annat finns problem i tolkningen av lagstiftningen. Det behövs därför att lagen följs upp och att en utvärdering görs.

Ett antal företagare inom torg- och marknadshandel har praktiska problem med tillförlitlighet och kvalitetssäkring av kassaregister för utomhusbruk. En utvärdering bör göras av de faktiska konsekvenserna av kassaregisterskyldigheten.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)