Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

Interpellation 2011/12:93 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 8 november

Interpellation

2011/12:93 Svenskarnas syn på socialförsäkringarna

av Peter Persson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I slutet av oktober utkom en rapport som ett led i den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Rapporten som är skriven av Stefan Svallfors har undersökt svenskarnas syn på socialförsäkringarna. I rapportens avslutande sammanfattning anges att allmänhetens förtroende för socialförsäkringarna försvagats, medan viljan att kollektivt finansiera försäkringarna tvärtom ökar.

Det går också att utläsa av studien att de som är mest beroende av socialförsäkringarna också är de som har det lägsta förtroendet för hur försäkringssystemen fungerar.

Jag vill därför fråga statsrådet om studiens resultat i dessa delar är en av regeringen önskad och förutsedd konsekvens av de förändringar i socialförsäkringssystemen som skett sedan 2006, och om statsrådet avser att vidta några åtgärder med anledning av resultatet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-08 Anmäld: 2011-11-08 Besvarad: 2011-11-18 Sista svarsdatum: 2011-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.