Rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv

Interpellation 2015/16:400 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det nya stridsflygplanet JAS 39 Gripen E ska, till skillnad från sina föregångare, inte ha en svensk utan amerikansk flygmotor, F 414 G, som levereras av General Electric. Till följd av valutakursförändringar riskerar övergången till en utländsk motor att med många miljarder fördyra hela det nya stridsflygplanet.

Sverige äger i dag ett stort antal flygmotorer med tiotusentals kvarvarande flygtimmar. Givet nivån på det nuvarande svenska flygtidsuttaget handlar det om att dessa fyller behoven för årtionden framåt. Motorerna – betecknade RM 12 – är betalda och väl underhållna, och trots mer än en kvarts miljon flygtimmar har inte ett enda motorrelaterat haveri inträffat, vare sig i Sverige eller bland exportkunder.

Såvitt bekant är någon nationell specifikation för JAS Gripen 39 E eller någon underhållsberedning för motorn ännu inte fastställd. Sverige har kvar sin handlingsfrihet. Till saken hör att RM 12 och F 414 G har i stort sett samma diameter och kan göras utbytbara. Det ger Sverige möjligheten att kunna växla mellan betalda och välfungerande RM 12 och nya, lite vassare F 414 G. Allt beror på vilka uppdrag som ska utföras.

Gripen C/D har genom statens förmedling sålts till tre andra länder. Dessa kommer att nyttja flygplanet långt efter att Sverige genomfört sitt generationsskifte. De högre underhållskostnader som blir följden med två olika motorer hade alltså uppstått ändå.

Att vidarenyttja och kanske utveckla de svenska RM 12-motorerna är ägnat att på ett avgörande sätt minska de tekniska och ekonomiska riskerna i den nya Gripen.

Sammanfattningsvis bör man inte passivt vänta in efterkalkylerna i detta projekt, utan man bör i stället här och nu vinnlägga sig om ett rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Är försvarsministern beredd att vidta åtgärder för att säkerställa ett rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv – t.ex. genom vidarenyttjande och eventuellt även vidareutvecklande av RM 12-motorerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-10 Överlämnad: 2016-02-11 Anmäld: 2016-02-12 Svarsdatum: 2016-03-01 Sista svarsdatum: 2016-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)