Kontroller av kör- och vilotider

Interpellation 2019/20:442 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I en rapport från Linköpings universitet konstateras allvarliga brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Särskilt påpekas behovet av trafikpoliser med specialistkompetens. Rapporten är omfattande, och det är två saker som är särskilt intressanta när det gäller den yrkesmässiga trafiken. Kontroll av kör- och vilotider samt kontroll av farligt gods, så kallade ADR-transporter.

Polisen ska utföra kontroller av förarnas kör- och vilotider men klarade inte sitt åtagande gentemot EU. Det saknades 106 829 kontrollerade arbetsdagar. Det innebär att det saknas ca 3 700 kontrollerade fordon/förare.

Vad gäller kontroll av ADR-transporter, det vill säga transporter av farligt gods, saknas drygt 1 100 kontroller.

Med tanke på att polisen upptäcker både manipulerade färdskrivare och oskyltade transporter med farligt gods är det särskilt allvarligt att man inte når uppsatta mål för kontrollerna. Statsrådet har vid upprepade tillfällen framhållit att polisen fått en särskild tilldelning på 100 miljoner kronor, förvisso riktad mot cabotagekontroller men likväl ett tillskott till kontrollverksamheten.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att polisen enbart kan redovisa 2,6 miljoner av de 75 miljoner man tilldelats fram till 2019.

Under året har polisen stoppat ett flertal transporter med manipulerade färdskrivare och även oskyltade farliga godstransporter; ibland har det varit en kombination av dessa brott i ett och samma fordon. Det visar på allvaret i situationen och det skriande behovet av fler kontroller. Regeringen har tillsatt en utredning om hur den framtida kontrollverksamheten ska organiseras. Det är i sig bra, men behovet av fler kontroller finns här och nu. Det visar inte minst rapporten från Linköpings universitet!

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är mycket enkel:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Sverige uppfyller de kvantitativa mål som utlovats gentemot EU och FN?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-04 Överlämnad: 2020-08-05 Besvarad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-20 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)