Till innehåll på sidan

Torsdag den 20 augusti 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:146

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:146

Torsdagen den 20 augusti 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 10, torsdagen den 11, fredagen den 12, måndagen den 15, tisdagen den 16, onsdagen den 17, måndagen den 22, tisdagen den 23, måndagen den 29 och tisdagen den 30 juni

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Anna Vikström (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Björn Wiechel (S) fr.o.m. den 10 augusti
Därmed upphörde Fredrik Stenbergs (S) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2019/20:62 Tisdagen den 30 juni

SoU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2019/20:434 av Mikael Oscarsson (KD)
Bistånd till den palestinska myndigheten

 

6

Anmälan om interpellationer

 

7

Anmälan om skriftliga frågor och svar

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2019/20:FPM46 Meddelande från kommissionen: EU vid ett vägskäl - bygga upp och bygga nytt för nästa generation COM(2020) 456

FiU

9

2019/20:FPM47 React-EU och ändringar i lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 2021–2027 COM(2020) 452, COM(2020) 450, COM(2020) 451, COM(2020) 460

NU

10

2019/20:FPM48 Förslag om inrättandet av ett instrument för solvensstöd samt förslag om inrättande av InvestEU-programmet COM(2020) 404, COM(2020) 403

FiU

11

2019/20:FPM49 Reviderat förslag till flerårig budgetram för perioden 2021–2027 och förslag om inrättande av instrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin COM(2020) 443, COM(2020) 442, COM(2020) 445, COM(2020) 441

FiU

12

2019/20:FPM50 Ändring av den fleråriga budgetramen 2014–2020 och ändring av det interinstitutionella avtalet COM(2020) 444, COM(2020) 446

FiU

13

2019/20:FPM51 Ändrat förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+) COM(2020) 447

AU

14

2019/20:FPM52 Förslag till förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens COM(2020) 408

FiU

15

2019/20:FPM53 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen COM(2020) 220

FöU

16

2019/20:FPM54 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden COM(2020) 253

NU

17

2019/20:FPM55 Meddelande om att gripa in mot covid-19-desinformation - Kolla fakta JOIN(2020) 8

KU

18

2019/20:FPM56 Meddelande om EU:s strategi för vacciner mot covid-19 COM(2020) 245

SoU

19

2019/20:FPM57 Förslag till EU:s årsbudget 2021 COM(2020) 300

FiU

20

2019/20:FPM58 EU-strategi om brottsoffers rättigheter COM(2020) 258

JuU

21

2019/20:FPM59 Meddelande om en europeisk kompetensagenda för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft COM(2020) 274

UbU

22

2020/21:FPM60 Rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti COM(2020) 277

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

23

2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

JuU

24

2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

CU

 

Skrivelse

 

25

2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 23 september

SfU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

26

2019/20:428 av Ann-Sofie Alm (M)
Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

 

27

2019/20:433 av Ola Johansson (C)
Inställda evenemang, konserter och motionslopp

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

28

2019/20:430 av Thomas Morell (SD)
Taxiföretag som blir utan krishjälp

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

29

2019/20:435 av Thomas Morell (SD)
Vägkontroller
2019/20:441 av Thomas Morell (SD)
Förstärkta kontroller på vägarna

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

30

2019/20:436 av Thomas Morell (SD)
En rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter

 

31

2019/20:442 av Thomas Morell (SD)
Kontroller av kör- och vilotider

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

32

2019/20:423 av Johan Hultberg (M)
Coronakrisens effekter på yrkesfisket
Svaret tas av Ann-Sofie Alm (M)

 

33

2019/20:427 av Ann-Sofie Alm (M)
Sveriges lantbruksstrategi

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

34

2019/20:432 av Yasmine Posio (V)
Coronapandemins effekter på SRHR

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

35

2019/20:425 av Lorena Delgado Varas (V)
Rättigheter vid handel

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

36

2019/20:439 av Ali Esbati (V)
Arbetsförmedlingen efter coronapandemin

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.