Inriktningen för skydd av skog

Interpellation 2015/16:594 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I regleringsbrevet till Naturvårdsverket skriver regeringen att myndigheten tillsammans med Skogsstyrelsen ska utvärdera och revidera Nationell strategi för formellt skydd av skog, i syfte att uppnå ett kostnadseffektivt skydd. Det är alltid av godo att se över och revidera strategier, särskilt när de börjar få några år på nacken.

I regeringens inriktning för skogspolitiken (prop. 2015/16:1) meddelas att fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen i den brukade skogen ska öka, dels genom frivilliga insatser och dels genom formellt skydd. Regeringen ökade för det syftet anslagsposten 1:16 Skydd av värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän natur- och miljövård med 340 miljoner kronor från 2016. I vårändringsbudgeten för 2015 (prop. 2014/15:99) ökades samma anslag med 250 miljoner kronor.

Det är stringent av regeringen att öka anslaget för att kunna uppnå syftet med sin politik. Problemet är bara att anslaget i årets vårändringsbudget (prop. 2015/16:99) minskas med 250 miljoner kronor. Det gör att jag blir fundersam inför hur regeringen har för avsikt att nå de uppsatta målen om att skydda mer skog och vad detta innebär för den enskilde skogsägaren. Detta måste redas ut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Vad är enligt statsrådet definitionen av kostnadseffektivt skydd av skog?
  2. Hur avser statsrådet att nå de uppsatta målen för skydd av skog med kraftigt minskade anslag?
  3. Vad innebär den kraftiga sänkningen av anslaget till skydd av skog för den enskilde markägaren som har skog som pekats ut som skyddsvärd?
  4. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att uppnå ökat formellt skydd av skog med minskat anslag för syftet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-04-25 Överlämnad: 2016-04-26 Anmäld: 2016-04-27 Svarsdatum: 2016-05-10 Sista svarsdatum: 2016-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)