Hästnäringen och strandskyddsreglerna

Interpellation 2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sverige har många hästföretag och tusentals utövare av ridsport som alla är beroende av mark. I dag arbetar exempelvis 30 000 personer heltid inom hästnäringen, och den samhällsekonomiska omsättningen uppgår till cirka 46 miljarder kronor per år. Därför är det viktigt att vi ser till att landsbygdens fulla potential används på ett ändamålsenligt sätt och att lagar och regler underlättar för landsbygdens gröna näringar.

Det är viktigt med en fungerande symbios mellan människa, djur och natur. Det finns dessvärre flera exempel där tillämpningen av strandskyddsreglerna är orimliga och där den hindrar till exempel företagare med hästverksamhet att kunna beta sina marker. Dagens regelverk är omodernt och inkräktar på den mycket viktiga äganderätten.

Sverige behöver fler företagare, inte färre. Detta gäller speciellt på landsbygden där mikroföretagandet är större än i övriga delar av landet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Hur avser statsrådet verka för att tillämpningen av strandskyddsreglerna inte ska ha negativ påverkan på Sveriges hästnäring?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-25 Överlämnad: 2017-01-26 Anmäld: 2017-01-27 Svarsdatum: 2017-02-14 Sista svarsdatum: 2017-02-16
Debatt (9 anföranden)