En neutral polisuniform

Interpellation 2022/23:109 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Det visar sig nu att det även fortsättningsvis ska vara tillåtet för poliser att bära religiösa attribut som slöja, kippa och turban till polisuniformen i yttre tjänst, detta trots att myndighetens säkerhetsavdelning gjort bedömningen att det ur ett medarbetarskyddsperspektiv kan vara olämpligt.

Enligt medierna var planen att ett sådant förbud skulle införas men att man ändrade sig när myndighetens kommunikationsavdelning uttryckt oro över att ett sådant ställningstagande skulle kunna komma att kritiseras i medierna.

Det borde vara en självklarhet att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformerna därför ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer. Vidare är det så att en uniform som tillåter religiösa och/eller politiska markörer inte längre är en uniform, eftersom den då inte längre är enhetlig.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Anser ministern att det ska vara tillåtet att bära religiösa attribut till polisuniformen, och kommer ministern att agera i frågan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-12-08 Överlämnad: 2022-12-09 Anmäld: 2022-12-12 Sista svarsdatum: 2023-01-24 Svarsdatum: 2023-02-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)