Biomedicinska analytiker

Interpellation 2017/18:252 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Regeringen tillsatte i juli en utredning som ska se över utbildningar till specialistsjuksköterska (dir. 2017:86). Utredaren ska bland annat analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor, föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018. Detta är i grunden bra men det saknas en hel yrkesgrupp, nämligen biomedicinska analytiker.

Biomedicinska analytikers bidrag till vården är centralt. Hela 70 procent av besluten i vården baseras på diagnostik, det vill säga på de analyser och undersökningar som biomedicinska analytiker utför. I dag finns det ingen reglerad specialistutbildning. Detta är en brist som kan hämma valet att söka och utbilda sig till biomedicinsk analytiker.

En biomedicinsk analytikerutbildning, på specialistnivå leder till fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet och skapar förutsättningar för implementering av nya evidensbaserade metoder inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Dessa gagnar diagnostik, behandling och uppföljning av patienter. Detta är en viktig del i en effektiv och kompetent vård.

En sådan specialistutbildning skulle även stärka biomedicinska analytikers möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt. På så sätt kan svenska biomedicinska analytiker fortsätta att delta på den internationella forskningsfronten. Vårdförbundet har identifierat ett antal områdesspecifika kurser där det finns ett behov av utbildning på avancerad nivå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Har de biomedicinska analytikerna glömts bort i direktiven till denna utredning, eller anser statsrådet att det inte behövs en specialistutbildning för de biomedicinska analytikerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-04 Överlämnad: 2017-12-05 Anmäld: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)