Stopp för utvinning av fossila bränslen

Interpellation 2010/11:93 av Fridolin, Gustav (MP)

av Fridolin, Gustav (MP)

den 25 november

Interpellation

2010/11:93 Stopp för utvinning av fossila bränslen

av Gustav Fridolin (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Oljebolaget Shell har av Bergsstaten fått möjlighet att prospektera efter fossilgas i bland annat Skåne. I flera kommuner har detta väckt stor oro. Kommunerna på Österlen har länge arbetat för att göra vackert uttryckta miljöambitioner till praktisk verklighet. Satsningar på sådant som hållbart lantbruk och ekoturism har upplevts vara i samklang med uttalade mål från regeringen om Sverige som ett föregångsland på klimatområdet och som en del av visioner som den om matlandet Sverige. Redan Shells prospektering och oron den väckt runt en framtida fossilgasutvinning riskerar värdet av sådana kommunala investeringar då de kan leda till att gröna entreprenörer väljer att inte satsa i denna region.

I Tomelilla har därför kommunen krävt en mer fullskalig miljökonsekvensbeskrivning av prospekteringen, men en sådan har inte varit påtvungen sedan regeringen ändrat i förordningarna till miljöbalken som reglerar vilka tillstånd som krävs för anläggning för provborrning efter fossil olja och gas. I både Tomelilla och Sjöbo råder stor politisk enighet om att man inte önskar en framtida utvinning av fossilgas i området.

Av denna anledning följde man lokalt med stort intresse partiernas utfästelser i frågan i valrörelsen. De rödgröna lovade gemensamt att hindra storskalig utvinning av fossilgas och specifikt de planer som Shell har i Skåne. I en valdebatt i Sveriges Radio den 29 augusti 2010 anförde också miljöministern att han inte såg positivt på prospektering av fossilgas. På reporterns indirekta fråga ”Det är ju inte bara uran som många olika bolag letar efter i Sverige. Det är också naturgas, fossil naturgas och olja.” svarade miljöminister Andreas Carlgren: ”Du vet ju att vi vare sig vill ha naturgas eller mer olja här. Vi har ett program för att tvärtom göra oss oberoende av fossila bränslen. Alliansregeringen går ju i spetsen för att göra oss oberoende av fossila bränslen.”

Det återstår nu för regeringen att klargöra att detta innebär att man inte tänker tillåta storskalig fossilgasutvinning likt den Shell prospekterar för i Skåne, och att man avser att återkomma till riksdagen med erforderliga förändringar i minerallagen och annan relevant lagstiftning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljöministern:

Avser miljöministern, så som ministern klargjorde i Sveriges Radio den 29 augusti i år, att verka för ett stopp av storskalig utvinning av fossilgas i Sverige, likt den det prospekterats för i Skåne?

Avser miljöministern att verka för en förändring av förordningen till miljöbalken på sådant sätt att uppförande av anläggning för provborrning efter fossilgas underställs en fullskalig miljökonsekvensbeskrivning och länsstyrelsen för beslut?

Avser miljöministern att verka för att ge kommuner och/eller markägare ökat inflytande över prospektering och/eller utvinning enligt minerallagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Svar fördröjt anmält: 2010-12-08 Sista svarsdatum: 2010-12-09 Besvarad: 2011-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)