Bonus till chefer i statliga bolag

Interpellation 2010/11:68 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 18 november

Interpellation

2010/11:68 Bonus till chefer i statliga bolag

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I ett svar på en skriftlig fråga från undertecknad säger finansmarknadsminister Peter Norman, M, att regeringens riktlinjer när det gäller bonus i statliga företag först kommer att utvärderas i samband med de statliga bolagens årsstämmor 2011.

Noterbart är att ledande befattningshavare inom Vattenfall får rejäla summor i så kallad bonus. Även inom de delägda företagen SAS och Nordea har regeringen svårt att få gehör för sin syn. I regelverket finns en öppning för att ”särskilda skäl” kan ge möjlighet att avstå från att följa regeringens riktlinjer om att stoppa bonussystemet.

Att utvärdera vid bolagsstämmor är självfallet ett sätt att följa upp beslut och riktlinjer från regeringens sida. Mot bakgrund av trögheten i processen är det relevant att fråga sig om det finns andra initiativ som kan tas för att avskaffa bonussystemen.

Min fråga är:

Har statsrådet vidtagit eller avser statsrådet att vidta några åtgärder utöver den här redovisade för att avskaffa bonussystemen i statens företag?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2010-11-18 Anmäld: 2010-11-18 Återtagen: 2010-11-25 Sista svarsdatum: 2010-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.