Initiativ i regionfrågan

Interpellation 2010/11:428 av Österberg, Sven-Erik (S)

av Österberg, Sven-Erik (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:428 Initiativ i regionfrågan

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regionfrågan har under lång tid diskuterats och utretts. Den senaste utredningen tillkom när regeringen hösten 2009 tillsatte Mats Sjöstrand som ensamutredare med uppdraget att återkomma med ett betänkande innan 2012 års utgång.

Oaktat detta lämnade regeringen den 11 mars 2010 en proposition där man föreslog att delar av landet, Halland och Gotland, skulle få viss regional status.

Min fråga är nu om statsrådet avser att ta fler initiativ i regionfrågan innan utredningens förslag föreligger.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Svar fördröjt anmält: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)