AGRA

Interpellation 2010/11:393 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 18 maj

Interpellation

2010/11:393 AGRA

av Jens Holm (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

År 2006 grundades AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, på initiativ av Rockerfeller Foundation och Bill and Melinda Gates Foundation. Syftet var att sprida en ”grön revolution” där nya odlingsmetoder, konstgödsel och kemiska insatsmedel skulle spela en viktig roll. Enligt AGRA:s hemsida utesluter man inte heller genmodifiering. Sedan grundandet 2006 har flera statliga finansiärer anslutit sig till AGRA, däribland den brittiska biståndsmyndigheten och Sverige.

Den svenska regeringen stöder AGRA med 60 miljoner kronor från biståndsbudgeten. Eftersom växtförädling och konstgödsel är en viktig del av AGRA kan man förvänta sig att det svenska engagemanget kommer att leda till ökad användning av kemikalier och handelsgödsel i Afrika. I en omfattande analys av världens jordbruk i FN:s regi (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, 2008) kom man fram till att den hållbara lösningen för Afrikas jordbruk är att satsa på ekologiska småjordbruk, det vill säga motsatsen till det som AGRA arbetar för.

Det kan tyckas märkligt att den svenska regeringen bortser från den internationella expertisen och i stället satsar stora pengar på att öka användandet av kemikalier, konstgödsel och livsmedelsförädling, dessutom i nära samarbete med multinationella företag. Det finns ett stort behov av att utveckla jordbruksmetoder i Afrika, men om det görs på ett ohållbart sätt och om det dessutom byggs in ett beroende av multinationella företag är det inte mycket vunnet för resurssvaga småbrukare. AGRA utgår från att det är en viss jordbruksmodell som ska överföras till de afrikanska länderna. Risken är stor för att småbrukare i Afrika görs beroende av utländska insatsvaror i stället för att använda naturligt gödsel och eget utsäde.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1. Har det gjorts någon konsekvensanalys av vilka miljörisker och sociala konsekvenser AGRA kan resultera i?

2. Avser statsrådet att fortsätta med stödet till AGRA?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-18 Anmäld: 2011-05-18 Svar fördröjt anmält: 2011-05-20 Sista svarsdatum: 2011-06-08 Besvarad: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)