Flyget och utsläppshandeln

Interpellation 2010/11:36 av Ygeman, Anders (S)

av Ygeman, Anders (S)

den 4 november

Interpellation

2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna skulle ha nationell lagstiftning på plats senast den 2 februari i år. De länder som inte lagstiftat är Frankrike, Slovakien, Cypern, Estland, Ungern, Grekland och Polen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svensk flygindustri inte ska hamna i en ofördelaktig situation gentemot konkurrerande bolag hemmahörande i de länder som ännu inte gjort de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att verka för att EU ska vidta mot de länder som släpar efter med implementeringen av lagstiftningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-04 Anmäld: 2010-11-04 Sista svarsdatum: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)