Elleveranser i Tornedalen

Interpellation 2010/11:23 av Åström, Karin (S)

av Åström, Karin (S)

den 29 oktober

Interpellation

2010/11:23 Elleveranser i Tornedalen

av Karin Åström (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Problemen med elleveranser i Tornedalen har nu diskuterats i riksdagen under flera års tid, även efter att förändringar gjorts i ellagen. Tvisterna med kunder under senare år har lett till att elleverantören i området, Ekfors kraft, är satt under tvångsförvaltning, men tyvärr innebär det inte att problemen är över.

Elkunder har riktat kraftig kritik mot tvångsförvaltaren för bristande information om hur de ska betala sina elräkningar. Anledningen till detta är att elbolaget har vägrat att lämna över kundregistret till förvaltaren, vilket inneburit stora svårigheter för förvaltaren att få direktkontakt med kunderna. I stället har kunderna fått brev av elbolaget, där bolaget hotar stänga av elförsörjning om man inte betalar räkningen till bolaget i stället för till förvaltaren som lagen föreskriver.

Energimarknadsinspektionen säger att man inget annat kan göra än att se hur tvångsförvaltningen sköts.

Återigen är det ingen som tar ansvaret för de problem som enskilda människor utsätts för på grund av att elbolaget trotsar domstolsbeslut.

Avser närings- och energiministern att vidta några åtgärder, till exempel ytterligare skärpning av ellagen eller tydligare instruktioner till Energimarknadsinspektionen, med anledning av detta?

Avser närings- och energiministern att vidta några andra åtgärder för att stärka elkonsumenters ställning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-29 Anmäld: 2010-11-02 Svar fördröjt anmält: 2010-11-11 Sista svarsdatum: 2010-11-12 Besvarad: 2010-11-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)