Otrygga visstidsanställningar

Interpellation 2010/11:214 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:214 Otrygga visstidsanställningar

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Andelen otrygga visstidsanställningar har ökat under en längre tid. Den borgerliga regeringen och arbetsgivarorganisationerna talar ofta om tidsbegränsade anställningar som en språngbräda in i arbetslivet.

Men i vissa branscher och yrken riskerar människor att vara hänvisade till otrygga anställningar under mycket lång tid. För den som har ett LO-yrke inom exempelvis restaurangbranschen, handeln eller inom vård och omsorg är ofta otrygga anställningar det enda som erbjuds.

Det innebär att framför allt unga, kvinnor och personer med invandrarbakgrund löper stor risk att fastna i otrygga visstidsanställningar. Att sådana anställningar innebär en rad nackdelar jämfört med en tillsvidareanställning är väl känt.

Som visstidsanställd är man utlämnad till arbetsgivarnas godtycke för fortsatt anställning, har mindre inflytande på arbetsplatsen, får mer sällan del av kompetensutveckling och löneutvecklingen är sämre än för tillsvidareanställda. Upprepade visstidsanställningar innebär också återkommande perioder av arbetslöshet, och därmed dålig ekonomi.

En färsk studie från institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet visar att otrygga anställningar också påverkar hälsan negativt. Doktoranden Anna-Karin Waenerlund har i studien följt 1 000 personer som slutade gymnasiet 1981 och med jämna mellanrum jämfört hur de mår.

Resultatet visar att det är vanligare med psykiska besvär bland de visstidsanställda jämfört med de tillsvidareanställda. De visstidsanställda hade också sämre självupplevd hälsa. Resultaten kvarstod även efter att forskarna justerat för andra faktorer, som till exempel civilstatus eller om personerna hade barn.

Den främsta förklaringen är att de tillfälligt anställda kände en större oro för att bli av med jobbet. De visstidsanställda hade också betydligt mindre ekonomiska marginaler om något oförutsett skulle inträffa.

Sverige har i internationellt perspektiv extremt liberala regler för visstidsanställningar och ett mycket svagt arbetsrättsligt skydd för de visstidsanställda, vilket bland annat EU-kommissionen kritiserat den svenska regeringen för.

Mot bakgrund av vad som anförs ovan vill jag fråga arbetsmarkandsminister Hillevi Engström:

Kommer arbetsmarknadsministern att agera för att begränsa de otrygga visstidsanställningarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-18 Anmäld: 2011-02-18 Sista svarsdatum: 2011-03-11 Besvarad: 2011-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)