Service i hela landet

Interpellation 2010/11:185 av Olsson, Lena (V)

av Olsson, Lena (V)

den 3 februari

Interpellation

2010/11:185 Service i hela landet

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Lars Högdahls utredning och slutbetänkande Utveckling av lokal service i samverkan är ett gediget arbete med en lång rad kloka förslag som skulle leda till att vår landsbygd får möjlighet att utvecklas i en bra och hållbar riktning. I remissbehandlingen av utredningen var en övervägande majoritet positiv till utredningsförslagen. Det är nu drygt ett år sedan utredningen lades fram för regeringen. I riksdagens frågestund sommaren 2010 ställde jag frågan: När kommer det ett förslag från regeringen om förbättrad service i våra landsbygdskommuner efter Högdahls utredning? Svaret blev att frågan är under beredning. Samma svar fick jag av stadsrådet Attefall i december 2010. Nu är vi inne på 2011 och i regeringens nya propositionslista finns det fortfarande inget förslag på hur servicen ska lösas för landsbygdskommunerna.

Utredningen tar upp flera aspekter som jag anser är av stor vikt, till exempel hur samverkan mellan statliga myndigheter kan bli bättre och resultera i att de fysiskt ska vara närvarande även på mindre orter på landsbygden. Vidare ska myndigheter bland annat samverka med kommuner och utgöra servicecentrum och det ska finnas minst ett centrum i varje kommun. Att de statliga myndigheterna finns är en grundförutsättning för all annan service naturligtvis. Frågan är om det kommer något förslag som går i utredningens riktning. Statlig, kommunal och privat service behövs om landsbygden ska ha någon chans i framtiden. En ödesfråga är fortfarande hur länge till ni i regeringen tänker vänta. I Finland aviseras det nu om samservicekontor enligt pressmeddelande från finska finansministeriet.

Regeringen uttrycker i ord att medborgarna ska ha en likvärdig service i hela landet. Nu finns en drygt ett år gammal utredning som har konkreta förslag på hur detta ska gå till och som skulle leda till en hållbar utveckling för hela landet. I dagsläget och under förra mandatperioden har vi i praktiken sett en utveckling i helt motsatt riktning, tvärtemot vad regeringen själv uttrycker i ord.

1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att upprätthålla grundläggande service för landsbygdskommuner?

2. Avser statsrådet att komma med något förslag till riksdagen under 2011 i enlighet med ovannämnda utredningsförslag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-04 Besvarad: 2011-02-15 Sista svarsdatum: 2011-02-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)