Järnvägens kvalitet

Interpellation 2010/11:184 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 3 februari

Interpellation

2010/11:184 Järnvägens kvalitet

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De två senaste vintrarna har svensk järnvägstrafik drabbats av allvarliga problem. Detta beror bland annat på en stark förslitning av järnvägssystemet. Det handlar om sliprar som behöver bytas ut, räls som är starkt nedsliten och hela bandelar som behöver ersättas. Underhållet inom järnvägen tenderar i dag till att i allt större utsträckning övergå till akut felavhjälpning. Dagens situation är absolut inte tillfredsställande.

Svensk exportindustri drabbas negativt av denna situation. SSAB i Borlänge har tappat kunder på grund av leveransförseningar. Enbart det faktum att punktligheten under december månad var 48 procent visar hur allvarlig situationen är för många företag. Detta är ett hot mot leveranser, produktion och arbetstillfällen i Sverige.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta dels på kort sikt, dels långsiktigt för att ordentligt förbättra kvaliteten på svensk järnväg och därmed skapa förutsättningar för leveranssäkerhet för bland annat exportindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-04 Sista svarsdatum: 2011-02-17 Svar fördröjt anmält: 2011-02-18 Besvarad: 2011-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)