Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet

Interpellation 2010/11:172 av Moberg, Carina (S)

av Moberg, Carina (S)

den 1 februari

Interpellation

2010/11:172 Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet

av Carina Moberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Under föregående mandatperiod startade regeringen ett arbete för att forma en strategi mot hemlöshet. Statsrådet gjorde då ett stort nummer av dessa ”krafttag”. Detta arbete är nu avslutat och avrapporterat.

Vid en radiointervju med statsrådet för en tid sedan framkom att de mål som fastställdes i denna strategi inte alls uppnåtts och att antalet vräkta barnfamiljer ökar.

Regeringens politik leder till ett ökat utanförskap på arbetsmarknaden och sjuka människor utförsäkras och hänvisas till socialbidrag. Den nyligen presenterade PISA-undersökningen visar att barn som bor i områden med sämre ekonomiska förutsättningar halkar efter på ett ganska dramatiskt sätt.

I dag presenterade Rädda Barnen sin årliga undersökning av barnfattigdomen i Sverige. Trenden med ökade klyftor i det svenska samhället fortsätter och utvecklingen går snabbare nu.

Fakta är:

·       Regeringen har ingen aktuell statistik på hur många hemlösa som finns i vårt land.

·       Regeringen har inga förslag till hur lagstiftningen skulle kunna skärpas för att uppnå en nollvision mot hemlöshet.

·       Regeringen föreslår inga åtgärder för att få i gång byggandet och komma till rätta med den stora bristen på hyreslägenheter som människor kan efterfråga.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka konkreta åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att målen i hemlöshetsstrategin för 2007–2009 ska uppnås angående att alla ska ha möjlighet till tak över huvudet och att inga barn ska vräkas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-02-01 Inlämnad: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-10 Sista svarsdatum: 2011-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)