Rekordhöga elpriser

Interpellation 2010/11:125 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 16 december

Interpellation

2010/11:125 Rekordhöga elpriser

av Lars Johansson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Elpriserna slår nu åter nya rekord i Sverige. Halvtomma vattenmagasin, låga temperaturer och illa fungerande kärnkraftverk samspelar precis som förra vintern till kraftiga prisökningar. Och konsekvenserna för enskilda hushåll och för den elintensiva basindustrin är, nu liksom då, omfattande. Förra vinterns situation upprepas i år igen och väcker frågan om vad regeringen gjort under det gångna året för att motverka detta. Möjligheterna att på kort sikt se till att elpriserna stabiliseras på mer acceptabla nivåer är naturligtvis mycket begränsade. På längre sikt och framför allt inför nästa vinter kan det dock finnas utrymme för regeringen att vidta åtgärder. Mina frågor till närings- och energiministern är därför följande:

Vilka åtgärder har närings- och energiministern vidtagit under det gångna året i syfte att säkerställa elmarknadens funktionssätt och en stabil prisbildning?

Avser närings- och energiministern att vidta några åtgärder framöver för att motverka att det även nästa vinter sätts nya elprisrekord?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-12-16 Inlämnad: 2010-12-16 Sista svarsdatum: 2011-01-18 Svar fördröjt anmält: 2011-01-18 Besvarad: 2011-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (22 anföranden)