Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken

Interpellation 2010/11:109 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 2 december

Interpellation

2010/11:109 Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

När man åker tåg i Sverige på vinterhalvåret råder det stor osäker om man kommer fram i tid eller inte. För alla som arbetspendlar eller reser i tjänsten för olika uppdrag är det viktigt att det går att lita på att tågen kommer fram i tid. Om tågen inte är punktliga så minskar förtroendet. Om man som resenär inte kan lita på att tågtrafiken fungerar så väljer man andra mindre miljövänliga alternativ för sitt resande. Det måste finnas en leveranssäkerhet mot kunderna.

Som det är i dag så är järnvägen alltför sårbar. När det blir vinter, kallt och snöyra uppstår problem. Att vägarna och järnvägen blir svårare att ta sig fram på har vi alla förståelse för. Men när det uppstår problem när signalfel och nedrivna strömledningar är hindren så måste åtgärder vidtas. Det måste finnas en beredskap från Trafikverkets sida för att hantera akuta situationer så att de inte utvecklas och blir ohanterbara. Det är inte rimligt att ett stort antal tågpassagerare får sitta inlåsta på ett tåg i ett flertal timmar därför att Trafikverket saknar förmåga att hantera svåra situationer. Beredskapen måste förbättras.

Åtgärder måste vidtas för att förra vinterns tågkaos inte ska upprepas. Trafikverket måste därför få i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att förbättra beredskapen.

Vid en evakuering av passagerare måste säkerheten sättas i fokus samtidigt som det måste göras en bedömning av den enskilda situationen.

Underhållet och teknikutvecklingen av järnvägen måste förbättras och höjas snarast. På andra områden kan vi se att teknikutvecklingen stadigt går framåt, exempelvis kan man i dag titta på tv via mobilen och man kan utföra operationer via datorer. Ett säkert system för övervakning av spåren borde rimligen kunna utvecklas för att garantera framkomligheten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka tågens punktlighet?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka beredskapen så att akuta stopp i tågtrafiken kan hanteras på ett rimligt sätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-02 Anmäld: 2010-12-02 Sista svarsdatum: 2010-12-16 Svar fördröjt anmält: 2010-12-17 Besvarad: 2011-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)