Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010

Betänkande 2010/11:UU10

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 med en följdmotion och ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 som innehåller yrkanden som avser samarbetet inom Europeiska unionen.

Regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Utskottet har, baserat på de motioner som väckts om samarbetet inom EU, varav flera är framåtblickande, i betänkandet valt att fästa särskild uppmärksamhet på nio teman. Dessa teman är följande: utvidgningsprocessen; EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser; ekonomiska och finansiella frågor; rättsliga och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-12 Justering: 2011-05-10 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-12 Trycklov: 2011-05-12 Bordläggning 1: 2011-05-17 Bordläggning 2: 2011-05-18 Behandling: 2011-05-19 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-01 Avgörande: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)