Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2010/11:AU2

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 14) med förslag till anslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. I betänkandet behandlas även tre ärenden från Riksrevisionens styrelse, framställning 2009/10:RRS28 om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken, redogörelse 2009/10:RRS17 om jobb- och utvecklingsgarantin och redogörelse 2009/10:RRS33 om programmet Arbetspraktik. Betänkandet tar också upp ett stort antal motioner, ett drygt hundratal, som väckts under den allmänna motionstiden 2010.

Ramen för utgiftsområdet uppgår till ca 69,6 miljarder kronor. I betänkandet redovisas utskottets syn på inriktningen av arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken.

Utskottet konstaterar att Sverige har klarat sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-12-07 Trycklov: 2010-12-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-10 Bordläggning 1: 2010-12-15 Bordläggning 2: 2010-12-16 Behandling: 2010-12-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (80 anföranden)