Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2010-10-12
Inlämning
2010-10-12
Bordläggning
2010-10-12
Hänvisning
2010-10-19
Motionstid slutar
2010-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2011
Regeringens proposition 2010/11:1
Budgetpropositionen för 2011
Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m.

Regeringens proposition 2010/11:1
Budgetpropositionen för 2011
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för budgetåret 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.
Stockholm den 8 oktober 2010
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2011 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer

Förslagspunkter (245)

 • 1
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 9.12.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 2.7.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2011 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kronor under 2012, högst 140 000 000 kronor under 2013 och högst 80 000 000 kronor under 2014 (avsnitt 2.8.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under perioden 2012-2014 (avsnitt 3.11.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret om högst 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 2.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn samt godkänner att det tidigare målet för utgiftsområdet upphör att gälla (avsnitt 2.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitten 2.1 och 4.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 och 9.2.36).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (avsnitt 2.1 och 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kr under perioden 2012-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kronor under 2012-2019 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 41 200 000 000 kronor under 2012-2063 (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel som regeringen föreslår.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner regeringens förslag att Akademiska Hus AB:s organisation kan inrättas utan beaktande av vad som anges om lokala bolag i riksdagens tidigare riktlinjer (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta att ramanslaget 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2011 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta att ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om ny koncernstruktur för Teracom AB och bemyndigar regeringen att vidta därför behövliga åtgärder, innefattande att förvärva ett aktiebolag som ska ta över ansvaret för den verksamhet som riksdagen tidigare beslutat för Teracom med de förtydliganden som regeringen föreslår samt överföra aktierna i Teracom AB till detta bolag genom ett aktieägartillskott (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 85 000 000 kronor under perioden 2012-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 7 452 000 000 kronor för prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 2.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp av högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.8.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kr under perioden 2012-2036.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) (avsnitt 2.2 och 9.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011-2014 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 4.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitten 2.2 och 4.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att det under 2011 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 200 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kr under perioden 2012-2016 (avsnitt 3.11.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2011-2013 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 51 630 000 000 kronor under 2012-2028 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 147 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 2.7.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:JuU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 200 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.12.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till följd av tekniska justeringar till 1 063 000 000 000 kronor för 2011 och 1 083 000 000 000 kronor för 2012 (avsnitt 4.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 093 000 000 000 kronor för 2013 och 1 103 000 000 000 kronor för 2014 (avsnitt 4.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 800 000 000 kronor under perioden 2012-2019 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 10 220 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 470 000 000 kr under perioden 2012-2014 (avsnitt 7.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska åtaganden, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 020 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.10.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finanserade insatser för integration av tredjelandsmedborgare besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 3.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (avsnitt 2.3 och 4.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2012 och 2013 (avsnitt 9.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 4.6.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner att det under 2011 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för studielån till ett belopp om 172 300 000 000 kronor (avsnitt 3.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor under 2012- 2019 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 067 000 000 kr under perioden 2012-2021.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kronor under 2012-2050.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 278 000 000 kronor under perioden 2012-2015 (avsnitt 3.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 948 000 000 kronor för prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 4.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kr under perioden 2012-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 5.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2012 och 2013 (avsnitt 9.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 4.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor under 2012, högst 240 000 000 kronor under 2013 och högst 240 000 000 kronor under 2014 (avsnitt 5.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:1 Försäkringskassan ingå ekonomiska åtaganden, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor under perioden 2012-2013 (avsnitt 3.10.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 897 000 000 kr under perioden 2012-2015 (avsnitt 10.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 103 720 437 euro (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2011 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens fastighetsverk för 2011-2013 (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2011 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2011 i enlighet med vad regeringen föreslår (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån intill ett belopp av 12 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2011-2014 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 100 000 000 kronor under perioden 2012-2019 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), som innebär att Sverige under 2011-2018 till AfDB ska inbetala 436 956 000 kronor, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till AfDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 936 640 000 Units of Accounts (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.1.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsböcker beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 6.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se bilaga 2 i betänkandet).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att regeringen för 2011 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 18 000 000 000 kronor till Botniabanan AB (publ) för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 230 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 3.8.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 300 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor under 2012 och högst 25 000 000 kronor under 2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:11 Elberedskap besluta om beställnigar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kronor under perioden 2012-2016 (avsnitt 3.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden rörande inrättande av en särskild myndighet för rikstrafikfrågor - Rikstrafiken - ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under perioden 2012-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 7.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 750 000 000 kronor under 2012-2015 (avsnitt 4.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), som innebär att Sverige under åren 2011-2015 till IDB ska inbetala 39 062 000 kronor, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till IDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 538 318 607 US-dollar (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 15 500 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 100 000 000 kronor, (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2012 och 2013 (avsnitt 8.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2011 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2011 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för 2011-2013 (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 200 000 000 kronor, (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 3 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), som innebär att Sverige under 2012-2016 till IBRD ska inbetala 246 614 000 kronor, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till IBRD som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 2 247 182 392 US-dollar (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtagande medför behov av framtida anslag på högst 1 986 920 000 kronor under 2012 och högst 613 080 000 kronor under 2013-2014 (avsnitt 9.1.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kronor under perioden 2012-2021 (avsnitt 8.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under perioden 2012-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kronor under 2012 och högst 3 000 000 kronor under 2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 340 000 000 kronor under 2012-2017 (avsnitt 3.8.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:25 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor under 2012-2017 (avsnitt 3.8.25).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:16 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor under 2012 och högst 23 000 000 kronor under 2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:12 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 24 800 000 kr under perioden 2012-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 10.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.1.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor under 2012 (avsnitt 5.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner ändringen av Internationella Finansieringsorganets (IFC) stadgar som ökar tilldelningen av basröster till medlemsländerna (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2011-2013 (avsnitt 4.10.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska för 2011 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån intill ett belopp av 9 700 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2012, 2013 och 2014 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för prisomräkning av försvarets materielanslag som regeringen föreslår (avsnitt 8.2.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 för Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 185 000 000 kronor (avsnitt 11.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen beslutar att för ramanslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag ska för 2011 finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2012-2014 (avsnitt 4.10.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 250 000 000 kronor till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner att föreskrifter om anställningsstöd ska beslutas av regeringen (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.2.53).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2011 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2012-2061.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2011-2013 (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2011-2013 (avsnitt 3.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi m.m. intill ett belopp av 20 000 000 000 kronor mot fullgoda säkerheter och med marknadsreglerande avgifter under normalt marknadsläge (avsnitt 3.8.27).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 500 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 041 415 000 kronor under 2012, högst 1 000 000 000 kronor under 2013 och högst 660 585 000 kronor under 2014 och 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:7 Trafikavtal ge Trafikverket befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under 2012-2022 (avsnitt 3.8.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr 2012, högst 450 000 000 kr 2013 och högst 450 000 000 kr 2014-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2011 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 9.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställningen i propositionen
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 974 000 000 kronor under 2012-2017 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor under perioden 2012-2017 (avsnitt 4.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO) för 2011 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet, (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till EBRD som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp om högst 541 590 000 euro (avsnitt 12.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 10.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2011 (avsnitt 10.2.1 tabell 10.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Nordiska Investeringsbanken (NIB) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till NIB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp om högst 1 963 299 161 euro (avsnitt 12.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av 500 000 000 kronor (avsnitt 4.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning nedan.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 9.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 700 000 000 kronor (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt uppställning i avsnitt 11.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden rörande betalnings- och avgiftsvillkor för trafiken på den fasta förbindelsen över Öresund ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 134 014 000 kronor under 2012, högst 1 000 000 000 kronor under 2013 och högst 665 986 000 kronor under 2014 och 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor för investeringsgarantier (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2012 och högst 3 300 000 kronor under 2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 9.3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 kronor (avsnitt 4.10.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner ändringen av stadgarna i NIB som innebär att kapitalstocken ökar i enlighet med kapitalhöjningen under p. 11 (avsnitt 12.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2011 (avsnitt 10.2.1 tabell 10.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 33 000 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällskydd och beredskap för 2011-2013 (avsnitt 4.10.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 ett anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslaget som är avsett för Riksrevisionen, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, såvitt avser anslag som står till regeringens disposition (anslagen 1:1-1:14, 1:16 och 1:17), enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kronor under 2012-2016 (avsnitt 9.3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om att riktlinjerna för statsbidragen till barn- och ungdomsorganisationerna upphävs (avsnitt 15.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor under 2012, högst 400 000 000 kronor under 2013 och högst 350 000 000 kronor under perioden 2014-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om lån till AB Svensk Exportkredit (SEK) intill ett belopp av högst 100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kreditgaranti för upplåning till AB Svensk Exportkredit (SEK) intill ett belopp av högst 250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i avsnitt 14.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2011-2014 (avsnitt 3.8.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor under 2012-2014 (avsnitt 16.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 9.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2011 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 17 000 000 kronor (avsnitt 15.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 000 000 kronor under perioden 2012-2015 (avsnitt 5.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 21 300 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011, med de begränsningar som följer av 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten (avsnitt 11.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagpartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 16.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2011 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att avskaffa grundfondsförbindelsen till AB Svensk Exportkredit (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2011-2013 (avsnitt 3.8.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under perioden 2012-2015 (avsnitt 16.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 3.1 och 6.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 3.2, 6.2.2 och 6.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning (se bilaga).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Arlandabanan Infrastructure AB till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra överlåtelsen enligt punkt 17 (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.3 och 6.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen bemyndigar regeringen att låta fusionera Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag och Arlandabanan Infrastructure AB (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen enligt punkt 19 (avsnitt 3.9.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i Swedish National Road Consulting AB till Regeringskansliet (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i LFV Aviation Consulting AB till Regeringskansliet (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Swedish National Road Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB till ett och samma statligt ägda aktiebolag (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen bemyndigar regeringen att överföra samtliga tillgångar och skulder i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LVF Aviation Consulting AB till ett och samma statligt ägda aktiebolag eller att fusionera bolagen (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva ett aktiebolag till vilka statens aktier eller samtliga tillgångar och skulder i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB överlåts enligt punkterna 23-24 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26
  Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23-24 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27
  Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en avyttring av aktierna i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23-24, utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28
  Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de andra tillgångar än kontanter som staten erhåller som likvid enligt punkt 27 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29
  Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra punkterna 21-28 (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 30
  Riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer för staten i samband med en avyttring av dess aktier i Swedish National Road Consulting Aktiebolag och LFV Aviation Consulting AB eller det aktiebolag till vilket aktierna överförts enligt punkterna 23-24, får avräknas mot försäljningsintäkterna (avsnitt 3.9.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 31
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 32
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kronor under 2012-2015 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 33
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 95 000 000 kronor under 2012-2013 (avsnitt 4.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 34
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.