Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1999

Beslut

Höjning av högkostnadsskyddet (SoU14)

Beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel höjs fr.o.m. den 1 juni 1999 med 500 kr från 1 300 kr till 1 800 kr. Gränsen för när patienten/konsumenten får kostnadsreducering höjs från 400 kr till 900 kr. Den s.k. trappstegsmodellen behålls men även de följande trappstegen höjs med 500 kr. För att kompensera ekonomiskt utsatta grupper beslutade riksdagen om en höjning av pensionstillskottet, vilket innebär en höjning med 509 kr om året för en pensionär med fullt pensionstillskott. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att klarlägga frågan om och i så fall på vilket sätt den förskrivande läkaren ska kunna avgöra om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen och därmed bli subventionerat. Riksdagen beslutade vidare, med anledning av motionsförslag, om undantag från konsumentkreditlagens bestämmelser för att Apoteket AB ska kunna fortsätta att bevilja kredit på samma sätt som hittills.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Höjning av högkostnadsskyddet (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Beloppsgränsen för högkostnadsskyddet vid köp av läkemedel föreslås höjas fr.o.m. den 1 juni 1999 med 500 kr från 1 300 kr till 1 800 kr. Gränsen för när patienten/konsumenten får kostnadsreducering höjs från 400 kr till 900 kr. Den s.k. trappstegsmodellen behålls men även de följande trappstegen höjs med 500 kr. För att kompensera ekonomiskt utsatta grupper föreslås en höjning av pensionstillskottet, vilket innebär en höjning med 509 kr om året för en pensionär med fullt pensionstillskott. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att klarlägga frågan om och i så fall på vilket sätt den förskrivande läkaren ska kunna avgöra om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen och därmed bli subventionerat. Utskottet framhåller vidare att det är en fördel om Apoteket AB kan fortsätta att bevilja kredit på samma sätt som hittills. Med tanke på ändamålet med bolagets kredit förbises inte konsumentkyddsbehovet om kredit lämnas intill ett belopp om 1 800 kr.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.