Ungdomsövervakning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Ungdomsövervakning nytt straff för unga (JuU34)

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt straff för unga, ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning ska vara en mer ingripande frihetsinskränkning än ungdomsvård och ungdomstjänst, men utan att innebära institutionsvård. Påföljden ska kunna användas när en ung person har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är en tillräckligt ingripande påföljd, samtidigt som det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning bör i första hand användas för personer som är under 18 år.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se över möjligheterna att öka omfattningen av helghemarrest, så att hemarrest kan användas även vardagar och i större utsträckning anpassas individuellt.
  • Regeringen bör se över om inte misskötsamhet i högre grad bör leda till att en ungdomsövervakning avslutas och ersätts med omhändertagande enligt LVU eller sluten ungdomsvård.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att öka omfattningen av en helghemarrest och om att misskötsamhet i högre grad bör leda till att en ungdomsövervakning undanröjs. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer 8
bet 2019/20:JuU34

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-14

Ungdomsövervakning nytt straff för unga (JuU34)

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt straff för unga, ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning ska vara en mer ingripande frihetsinskränkning än ungdomsvård och ungdomstjänst, men utan att innebära institutionsvård. Påföljden ska kunna användas när en ung person har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är en tillräckligt ingripande påföljd, samtidigt som det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning bör i första hand användas för personer som är under 18 år.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 januari 2021. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör se över möjligheterna att öka omfattningen av helghemarrest, så att hemarrest kan användas även vardagar och i större utsträckning anpassas individuellt.
  • Regeringen bör se över om inte misskötsamhet i högre grad bör leda till att en ungdomsövervakning avslutas och ersätts med omhändertagande enligt LVU eller sluten ungdomsvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ungdomsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om verkställighet av ungdomsövervakning,
3. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
4. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att orden "nuvarande 35 kap. 10 b § ska betecknas 35 kap. 10 c §" i ingressen ska bytas ut mot "nuvarande 35 kap. 10 b § ska betecknas 35 kap. 10 d §", 
6. lag om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:118 punkterna 1-6 och avslår motion

2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


2. Tillämpningsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


3. Omfattningen av helghemarrest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om möjligheten att öka omfattningen av en helghemarrest och tillkännager detta för riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3538 av Johan Hedin (C) yrkande 1 och

2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


4. Åtgärder vid misskötsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att misskötsamhet i högre grad bör leda till att en ungdomsövervakning undanröjs och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3538 av Johan Hedin (C) yrkande 2 och

2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (S, V, MP)

5. Socialtjänstens roll vid ungdomsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M, KD, L)

6. Sekretess mellan socialtjänst och polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


7. Åtgärder enligt LVU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


8. Sociala insatsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 8 (M, KD)